Projektbeschreibung

  • KBA Raptor 5.4 Farben - 6 Sätze
  • Heidelberg 4-Farben Offset- 4 Sets
  • Beiren 4-Farben Offset - 5 Sets
  • Goss Handels Rotary Press - 2 Sets
  • Web Fed Gravure - 1 Set